Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN    :     SALOMÉ  //  ADVOCATUUR

Partijen en opdracht

 1. SALOMÉ//ADVOCATUUR (hierna : het kantoor) is een éénmanskantoor, ingeschreven in het   Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr.: 34362127, met als doel het beoefenen van de rechtspraktijk, de advocatuur in het bijzonder;
 2. Alle opdrachten komen tot stand met SALOMÉ//ADVOCATUUR, zulks met ter zijde stelling van de artt. 7:404  en 7: 407 lid 2 BW;
 3. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van SALOMÉ//ADVOCATUUR,  niet tot een resultaatsverbintenis;
 4. SALOMÉ//ADVOCATUUR is bevoegd om bij de uitvoering van haar  opdracht,zich  te laten bijstaan door derden;
 5. SALOMÉ//ADVOCATUUR is gemachtigd door de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden;
 6. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van SALOMÉ//ADVOCATUUR,, haar medewerkers, alsmede overige personen die bij, voor of namens SALOMÉ//ADVOCATUUR, werkzaam zijn of zijn geweest.

 

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van SALOMÉ//ADVOCATUUR beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door  haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eigen risico;
 2. Indien en in zoverre er geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium, als in rekening gebracht aan en voldaan door de opdrachtgever;
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de  opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (aansprakelijkheids-) rechten ontlenen;
 4. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien SALOMÉ//ADVOCATUUR niet binnen 12 maanden na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding  geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld;
 5. De opdrachtgever vrijwaart SALOMÉ//ADVOCATUUR en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.

 

Honorarium

 1.  Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met  verschotten (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten uittreksels enz.enz.), kantoorkosten á 6%, kosten,  van ingeschakelde derden en omzetbelasting verschuldigd;
 2. SALOMÉ//ADVOCATUUR is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welke wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Tenzij anders overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op een vast, vooraf bepaald en overeengekomen, uurtarief;
 3. Jaarlijks, zulks met ingang van 1 januari, is SALOMÉ//ADVOCATUUR,bevoegd het honorarium aan te passen, ook met de inflatiecorrectie.

 

Betaling   

 1.  Betaling van alle door SALOMÉ//ADVOCATUUR verzonden declaraties, dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na declaratie datum;
 2.  Indien een declaratie niet tijdig is voldaan, is SALOMÉ//ADVOCATUUR gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, dan wel te staken,  ook in andere zaken die ten behoeve van opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid die daardoor mocht ontstaan;
 3.  Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling en onverminderd de andere rechten van SALOMÉ//ADVOCATUUR, vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd;
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke – ook die uitstijgen boven het liquidatietarief – en buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke worden gemaakt ten gevolge van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van de opdrachtgever;
 5.  De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval als minimum 15% van de uitstaande hoofdsom.

 

    Gelden van derden

 1. SALOMÉ//ADVOCATUUR  heeft een aparte rekening voor het beheer van gelden van derden ten name van de stichting Stichting Derdengelden Jorna Advocatuur KvK 60344180, rek.nr  NL57ABNA041607655 ;
 2. De op de derdenrekening vergoede debetrente komt volledig ten goede aan de rekeninghouder ter compensatie van de kosten van administratie en de kosten die aan het houden van deze rekening zijn verbonden;
 3. De Stichting is gerechtigd, door enkele aanvaarding van deze algemene voorwaarden door opdrachtgever, om aldus verkregen gelden aan SALOMÉ//ADVOCATUUR te betalen, teneinde te worden verrekend met door SALOMÉ//ADVOCATUUR  aan opdrachtgever verzonden declaraties, ook indien de betalingstermijn daarvan nog niet is verstreken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SALOMÉ//ADVOCATUUR, is het de opdrachtgever buiten de reikwijdte van de opdracht, niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvuldigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Toepasselijkheid // Jurisdictie

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door SALOMÉ//ADVOCATUUR aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief vervolg en nieuwe opdrachten;
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de competente rechter te Utrecht, als echter de Klachten en Geschillen regeling Advocatuur van toepassing is, wordt volgens het toepasselijk reglement voorzien in arbitrage en in bepaalde gevallen in bindend advies.

Bijlage 1

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.